انتخاب وب سایت

 

 

براساس مصوبه شماره 5968 شورای /50/ 5968/9/95086 مورخ 55 پژوهش و فناوری استان خوزستان،  صرفاً به مقالاتی نمره اختصاص می یابد که مفاد زیر را کاملاً رعایت کرده باشند و صفحه اول مقاله به تأیید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه رسیده باشد.

  1. مجلات لیست سیاه قرارداده شده بر روی سایت دفتر گسترش علم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه -(فهرست دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت) فاقد امتیاز است .
  2. مجلات خارجی که بدون داوری یا فرآیند داوری بسیار کوتاه و یا درقبال دریافت وجه نسبت به چاپ مقاله اقدام می کنند فاقد امتیاز است .
  3. مجلاتی که نسبت به چاپ مقالات در تمامی رشته ها اقدام می کنند فاقد امتیاز است .
  4. مجلاتی که نسبت به چاپ مقالاتی که با موضوع مجله تطابق ندارد اقدام می کنند فاقد امتیاز است.
  5.  مقالاتی که در آن تطابق عنوان مجله با رشته تخصصی نویسنده مقاله رعایت نشده فاقد امتیاز است.
  6. همایش هایی دارای اعتبار است که توسط دانشگاه و یا انجمن علمی معتبر برگزار شده باشد .
  7.  همایش هایی که متولی برگزاری آن نامشخص است و فقط نسبت به چاپ آرم مراکز علمی مختلف به -عنوان حامی اقدام کرده است فاقد امتیاز است .
  8.  همایش های مجازی فاقد امتیاز است.
  9.  محل برگزاری همایش ها بیانگر اعتبار آنها نیست. ممکن است یک همایش در یک دانشگاه برگزار گردد اما برگزارکننده آن یک مؤسسه خصوصی فاقد اعتبار باشد.
  10. آدرس نویسی مقالات:

مقالات فارسی:
نام گروه، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

مقالات انگلیسی:

Department of نام گروه , Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran