انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 

جستجو در عنوان آئین نامه
 دانلود ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
دانلود ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
دوشنبه 9 مرداد 1396
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی
بخشنامه ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی
دوشنبه 9 مرداد 1396
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه
يکشنبه 8 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه
بخشنامه نویسنده مقالات
يکشنبه 8 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری
يکشنبه 8 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه
بخشنامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
يکشنبه 8 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست
 دانلود بخشنامه
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار
يکشنبه 8 اسفند 1395
دانلود فایل پیوست